Trang chủ Kế toán Bán hàng Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (TT)

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (TT)

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU tt
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (TT)
Tất cả các trang

13. Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng

13.1. Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (Không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính, ghi

Nợ TK 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111).

Căn cứ vào Hoá đơn GTGT được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi

Nợ TK 131 Phải thu của khách hàng
Có TK 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp.

Khi nhận được tiền do khách hàng trả, hoặc nhận tiền khách hàng ứng trước, ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
Có TK 131 Phải thu của khách hàng.

13.2. Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì kế toán phải lập Hoá đơn GTGT trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, ghi

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111).

13.3. Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111).

13.4. Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp động (Ví dụ Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111).

13.5. Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
Có TK 131 Phải thu của khách hàng.

14. Xác định thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phải nộp, ghi

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5113)
Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu).

15. Cuối kỳ, kế toán tính toán, xác định thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt động SXKD, ghi

Nợ TK 511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp.

16. Kế toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp

Trường hợp nhận được thông báo của Nhà nước về trợ cấp, trợ giá, ghi

Nợ TK 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114).

Khi nhận được tiền của Ngân sách Nhà nước thanh toán, ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
Có TK 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).

17. Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư

Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ, ghi

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . (Tổng giá thanh toán)
Có TK 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (Giá bán chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp(333311 Thuế GTGT đầu ra).

Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, ghi

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . (Tổng giá thanh toán)
Có TK 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (Giá bán chưa có thuế GTGT)

18. Khi bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho công ty mẹ, công ty con, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vào TK 511 chi tiết cho công ty mẹ, công ty con theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp.

19. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ để xác định doanh thu thuần, ghi

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 531 Hàng bán bị trả lại
Có TK 532 Giảm giá hàng bán
Có TK 521 Chiết khấu thương mại.

20. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh.


Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 06:00 )   Sponsored Links
Advertisement

Đang xem

Hiện có 65 khách Trực tuyến
Accounting Glossary Link

Sponsored Links