Trang chủ Kế toán Chi phí Tài khoản 711 - Thu nhập khác - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (tt)

Tài khoản 711 - Thu nhập khác - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (tt)

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Tài khoản 711 - Thu nhập khác
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (tt)
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (tt)
Tất cả các trang

Nếu giá bán và thuê lại tài sản cao hơn giá trị hợp lý thì khoản chênh lệch cao hơn giá trị hợp lý không được ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ mà được phân bổ dần trong suốt thời gian mà tài sản đó được dự kiến sử dụng, còn số chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị còn lại được ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ.

Căn cứ vào Hoá đơn GTGT bán TSCĐ, ghi

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
  Có TK 711 Thu nhập khác (Tính bằng giá trị hợp lý của TSCĐ)
  Có TK 3387 Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ)
  Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).
Đồng thời, ghi giảm TSCĐ bán và thuê lại (Như trường hợp 6)

Định kỳ, phân bổ chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng, ghi

Nợ TK 3387 Doanh thu chưa thực hiện
  Có các TK 623, 627, 641, 642.

8. Khi hết thời hạn bảo hành công trình xây lắp, nếu công trình không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp không sử dụng hết phải hoàn nhập, ghi

Nợ TK 352 Dự phòng phải trả
  Có TK 711 Thu nhập khác.

9. Phản ánh các khoản thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng

Khi thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 711 Thu nhập khác.

Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp bị phạt theo thoả thuận trong hợp đồng kinh tế

Đối với khoản tiền phạt khấu trừ vào tiền ký quỹ, ký cược của người ký quỹ, ký cược, ghi

Nợ TK 338 Phải trả, phải nộp khác (Đối với khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn)
Nợ TK 344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Đối với khoản ký quỹ, ký cược dài hạn)
  Có TK 711 Thu nhập khác.

Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược cho người ký quỹ, ký cược, ghi

Nợ các TK 338, 344 (Đã trừ khoản tiền phạt) (Nếu có)
  Có các TK 111, 112,. . .

10. Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường, ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 711 Thu nhập khác.

Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi

Nợ TK 811 Chi phí khác
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có các TK 111, 112, 152,. . .

11. Hạch toán các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xoá sổ, nay thu lại được tiền

Nếu có khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được phải xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xoá sổ, ghi

Nợ TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi
Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự phòng)
  Có TK 131 Phải thu khách hàng.
Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng CĐKT) nhằm
tiếp tục theo dõi trong thời hạn quy định để có thể truy thu người mắc nợ số tiền đó.

Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ, ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 711 Thu nhập khác.
Đồng thời ghi đơn bên  Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng CĐKT).

12. Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, quyết định xoá sổ và tính vào thu nhập khác, ghi

Nợ TK 311 Phải trả cho người bán
Nợ TK 338 Phải trả, phải nộp khác
  Có TK 711 Thu nhập khác.

13. Trường hợp được giảm thuế GTGT phải nộp

Nếu số GTGT được giảm, trừ vào số thuế GTGT phải nộp, nếu được tính vào thu nhập khác trong kỳ, ghi

Nợ TK 3331 Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 711 Thu nhập khác.

Nếu số GTGT được giảm tính vào thu nhập khác, khi NSNN trả lại bằng tiền, ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 711 Thu nhập khác.

14. Các khoản hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt được tính vào thu nhập khác (nếu có), ghi

Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 711 Thu nhập khác.

15. Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng vật tư, hàng hoá, TSCĐ,. . . ghi

Nợ các TK 152, 156, 211,. . .
  Có TK 711 Thu nhập khác.

16. Cuối kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số thu nhập khác, ghi

Nợ TK 711 Thu nhập khác
  Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp.

17. Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi

Nợ TK 711 Thu nhập khác
  Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh.

 Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 10:02 )   Sponsored Links
Advertisement

Đang xem

Hiện có 3 khách Trực tuyến
Accounting Glossary Link

Sponsored Links