Trang chủ Kế toán Tiền Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển, Phương pháp hạch toán kế toán

Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển, Phương pháp hạch toán kế toán

Email In PDF.
Sponsored Links
1. Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng (không qua quỹ) nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Thu nợ của khách hàng);
 Có TK 3331 – Thuế GTCT phải nộp (33311) (Nếu có)
 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 Có TK 512 - Doanh thu nội bộ
 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
 Có TK 711 - Thu nhập khác.
2. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 Có TK 111 - Tiền mặt (1111, 1112).
3. Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122).
4. Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, đơn vị đã nộp séc vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
5. Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)
 Có TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132).
6. Ngân hàng báo Nợ về các khoản tiền đang chuyển đã chuyển trả cho người bán, người cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 Có TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132).
7 . Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, đánh giá lại số dư ngoại tệ trên Tài khoản 113 “Tiền đang chuyển”:

Nếu chênh lệch tỷ giá tăng, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1132)
 Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Nếu chênh lệch tỷ giá giảm, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 Có TK 113 - Tiền đang chuyển (l132).

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 9 2009 09:28 )   Sponsored Links
Advertisement

Đang xem

Hiện có 35 khách Trực tuyến
Accounting Glossary Link

Sponsored Links